Deze ondernemer heeft zijn of haar pagina nog niet ingevuld

Jurist arbeidsrecht

Zoek je een jurist arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Arbeids jurist

Een juridische kwestie of onderwerp. Uiteindelijk moet iedereen ermee omgaan. In het arbeidsrecht zijn de kansen vrij groot. Vaak kun je een probleem met de werkgever zelf oplossen, eventueel met een goed advies van je omgeving. Het wordt anders als het probleem niet onderling kan worden opgelost of als een rechtszaak dreigt. In die gevallen is professioneel advies zeer essentieel. Uw werk is uw inkomen, en uw inkomen is de basis voor uw levensonderhoud. Het is buitengewoon essentieel!

Bent u op zoek naar een bedrijfsjurist die zich richt op arbeidsrecht? Onze juristen arbeidsrecht zijn bereid u bij te staan en suggesties te geven in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het bieden van een oplossingsgericht advies centraal. Daarbij zetten we niet alleen onze competentie voor u in, maar laten we u ook weten wat en hoe we dat doen. Die openheid is wat ons als jurist arbeidsrecht onderscheidt. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Arbeidsrecht jurist

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen bedrijf en werknemer. In de wetgeving zijn verschillende regels vastgelegd tussen werkgevers en werknemers. Daarnaast zijn er ook afspraken tussen werknemer en werkgever. Deze worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld de optimale duur van de proeftijd, de verscheidenheid aan vakanties, uw inkomen en eventuele andere contracten zoals het gebruik van de leaseauto, etc.

Het Burgerlijk Wetboek bevat afspraken over bijvoorbeeld de betekenis van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzegverboden, ontslagmogelijkheden en de proeftijd. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst bevat de richtsnoeren voor de collectieve arbeidsovereenkomst. De Wet flexibel werken regelt onder meer het recht op aanpassing van werktijden, werkplek en arbeidsduur. De Wet arbeid en zorg bevat onder meer het beleid inzake zwangerschap en bevalling, maar ook richtsnoeren voor lang en kortdurend zorgverlof en verlof voor volwassenen.

Jurist arbeidsrecht

Opstellen arbeidsovereenkomst

Er zijn veel modelarbeidsovereenkomsten in omloop. Deze worden doorgaans geheel gratis aangeboden via het web. Deze contracten voldoen niet altijd aan uw specifieke wensen en situatie. Afspraken op cumulatief niveau hebben vaak effect. Veel collectieve arbeidsovereenkomsten leggen aanvullende rechten en verplichtingen vast met betrekking tot verlof en verzuim op collectief niveau. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kan hoger zijn dan het wettelijk minimum. De collectieve arbeidsovereenkomst kan bepalen dat in geval van ziekte aanvankelijk verschillende wachtdagen worden gebruikt. Specifieke groepen werknemers kunnen recht hebben op extra reizen. Ook in de CAO worden vaak specifieke gebeurtenissen beschreven waarvoor extra verlof kan worden opgenomen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Bedrijf en werknemer kunnen er gezamenlijk voor kiezen de samenwerking te beëindigen. In dat geval wordt door een jurist arbeidsrecht een beëindigingsregeling opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. De overeenkomst bestaat uit zaken als de opzegtermijn, uitbetaling van vakantiedagen en de hoogte van de ontslagvergoeding. Bij een vaststellingsovereenkomst is de werkgever de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, waardoor de ontslagvergoeding een flexibele post is.

Als de oorzaak van de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een uitkering. Uiteraard dient de werknemer ook te voldoen aan de overige verplichtingen uit de WW, zoals het inschrijven als werkzoekende bij het UWV en het adequaat gebruiken. De jurist arbeidsrecht ondersteunt werkgever en werknemer bij alle elementen die van groot belang zijn om de arbeidsovereenkomst voor beide partijen goed af te sluiten.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw bedrijf wenst vervolgens de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Uw werkgever zal dit doen aan de hand van een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst.

Onze ervaring is dat bedrijven doorgaans grote druk uitoefenen op hun medewerkers om snel in te stemmen met uw beëindiging. Juridisch gezien moet uw bedrijf u de tijd gunnen om juridisch advies te krijgen.

In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, doorgaans een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is de werkgever het personeelslid niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als de oorzaak van de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering. Uw bedrijf wenst dan de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. Uw bedrijf doet dit door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst te verstrekken.

Jurist arbeidsrecht

Wij kunnen u adviseren en helpen met o.a:

– ontslag op staande voet
– onderhandelingen over beëindiging van het dienstverband
– vaststellingsovereenkomst
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden
– verbeteringsprocedure
– begeleiding bij concurrentiebeding

Contact jurist arbeidsrecht

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl